ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.2556
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559