สัญญาจ้างปฏิบัติงานและสัญญาทดลองปฏิบัติงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สัญญาจ้างปฏิบัติงานที่......(สายปฏิบัติการ การเงิน)    

        สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ การเงิน)

        สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ การเงิน)

 สัญญาจ้างปฏิบัติงานที่......(สายปฏิบัติการ)     

         สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

         สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

 สัญญาจ้างปฏิบัติงานที่......(สายวิชาการ)     

        สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

        สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

 สัญญาทดลองปฏิบัติงาน (สายปฏิบัติการ การเงิน)

        สัญญาค้ำประกันการทดลองปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ การเงิน)

        สัญญาทดลองปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สายปฏิบัติการ การเงิน)

 สัญญาทดลองปฏิบัติงาน (สายปฏิบัติการ) 

        สัญญาค้ำประกันการทดลองปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ) 

        สัญญาทดลองปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สายปฏิบัติการ)

 สัญญาทดลองปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)

        สัญญาค้ำประกันการทดลองปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 

        สัญญาทดลองปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สายวิชาการ)

 
 
 
หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8062