การจัดระบบตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ

 

 (นร 1008/ว 14) การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 
 (กค 0428/ว 38) บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
 (กค 0428/ว 57) การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่
 (กค 0428/ว 22) ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
 (กค 0428/ว 47) การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ