บุคลากรงานวินัยและนิติการ

 

นายนรรถพล แสงขำ
หัวหน้างานวินัยและนิติการ
นิติกรชำนาญการ

 

  

น.ส.หยดย้อย ดำเนินสะดวก
นิติกรชำนาญการ
 

น.ส.สุรัศวดี ภู่พันธ์ศรี

นิติกรปฏิบัติการ 

 

 

นายนิพัทธ์ พรหมพันธกรณ์

นิติกรปฏิบัติการ 

 

นายจตุรงค์ ธัมมัญญู

นิติกรปฏิบัติการ 

 

 

น.ส.วรลักษณ์ จันทร์เงิน

นิติกรปฏิบัติการ 

นายปริวรรต เป็นมูล

 

นิติกรปฏิบัติการ 

นางลภัสรดา เกตุดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.ฐิดา สุขสวัสดิ์

นิติกรปฏิบัติการ 

น.ส.ธัญวรัตน์  สู่สุข

นิติกรปฏิบัติการ 

นายณัฐธิพงษ์ ใจบุญ
นิติกรปฏิบัติการ 

 

 

น.ส.ญาณินี เกตุวัตถา

นิติกรปฏิบัติงาน 

 

 

นายไทราษฎร์ เสนขวัญแก้ว

นิติกรปฏิบัติการ  

 

 

 

นายรัตน์ชัย ศิริสุวรรณจินดา

นิติกรปฏิบัติการ 

 

นายวรุตม์ เจริญสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

 

 

น.ส.ปัญฑารีย์ ล้อมลาย

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 

 

 

Who' online

We have 11 guests and no members online