การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.59 - 30 ก.ย.59
เรื่องน่ารู้ กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ม.ร.
บันทึกการบรรยาย "การประเมินค่างาน"
โดย คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักพิมพ์ ม.ร. วันที่ 2 มิ.ย.59
สมรรถนะและมาตรฐานความรู้ความสามารถ ฯลฯ
แบบกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description)
แบบประเมินค่างาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล

ประกาศ / หนังสือเวียน ภายนอก

IMAGE หารือคุณสมบัติของกรรมการสอบสวนวินัย
Friday, 11 March 2016
หารือคุณสมบัติของกรรมการสอบสวนวินัย   เอกสารแนบ  Read More...
IMAGE แนวทางจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ (โดย สำนักนิติการ)
Friday, 02 October 2015
แนวทางจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ (โดย... Read More...

ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ร่วมงานกับเรา

► สาระน่ารู้

           
 
การขอกำหนดระดับ
และแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น
แบบประเมินค่างาน 
[12 เม.ย.59]
คู่มือการจัดทำ
แบบบรรยายลักษณะงาน
สำนักงาน ก.พ. 
กฎหมายควรรู

 คำนวณ
บำเหน็จบำนาญ

แผนพัฒนาบุคลากร
พ.ศ.2555-2558
       
  ลาศึกษา/ฝึกอบรม/
ดูงาน
 การต่อเวลาราชการ เครื่องหมายตำแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาและเครื่องแบบ
พนักงานมหาวิทยาลัย
คำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทน
ตัวอย่างแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
จากที่อื่นๆ
 
ราคากลาง
       
วินัยและการรักษาวินัย
บุคลากร ม.ร.
โดย นรรถพล แสงขำ
 แนวปฏิบัติในการ
ขออนุญาต
ไปต่างประเทศ
ของบุคลากร ม.ร.
 การสร้างจิตสำนึกรัก
องค์กรเพื่อพร้อมรับ AEC
 ร่างสัญญาจ้าง
เหมาให้บริการโครงการ
ศึกษาดูงาน
 
 ลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ
การจัดระบบตำแหน่ง
การปรับโครงสร้างอัตรา
ค่าจ้างและบัญชี
กำหนดคุณสมบัติ
 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารงานบุคคล
ตามระบบบริหารงานบุคคล
โดย
คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
วันที่ 30 ก.ย.58
 
         
มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง
 ความเป็นมาของ
การจ้าง
และค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย

(ทดแทนอัตราข้าราชการ)
บันทึกการบรรยาย
 การประเมินค่างาน
โดย
คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
วันที่ 2 มิถุนายน 2559
 กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   

Who' online

We have 7 guests and no members online