รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าและหัวหน้าหน่วย สังกัด สำนักหอสมุดกลาง
ตั้งแต่บัดนี้ - 27 ก.พ.60
ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. - 15 ก.พ.60
การเพิ่มอัตราเงินนำส่งเงินสะสม
สามารถยื่นเรื่องภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าและหัวหน้าหน่วย
สังกัด กจ. กก. วข. กค. วท. มษ.และรศ.
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล

ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 1. ประกาศ
 2. ระเบียบ
 3. ข้อบังคับ

ประกาศ / หนังสือเวียนภายนอก

 1. หนังสือเวียน สกอ./ตอบข้อหารือ
 2. ประกาศ / กฎ ก.พ.อ.
 3. ประกาศ ก.พ.
 4. หนังสือเวียน กระทรวงการคลัง
 5. พระราชบัญญัติ

ร่วมงานกับเรา

 1. ประกาศรับสมัครงาน
 2. ประกาศรายชื่อ/วันเวลาและสถานที่สอบ
 3. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

► สาระน่ารู้

           
   
คู่มือการจัดทำ
แบบบรรยายลักษณะงาน

สำนักงาน ก.พ. 
กฎหมายควรรู  ลาศึกษา/ฝึกอบรม/
ดูงาน
คำนวณ
บำเหน็จบำนาญ

 การต่อเวลาราชการ

คำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทน
         
  เครื่องหมายตำแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาและเครื่องแบบ
พนักงานมหาวิทยาลัย
 แผนพัฒนาบุคลากร
พ.ศ.2555-2558
   ร่างสัญญาจ้าง
เหมาให้บริการโครงการ
ศึกษาดูงาน
 
แนวปฏิบัติในการ
ขออนุญาต
ไปต่างประเทศ
ของบุคลากร ม.ร.
ลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ
การจัดระบบตำแหน่ง
การปรับโครงสร้างอัตรา
ค่าจ้างและบัญชี
กำหนดคุณสมบัติ
โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารงานบุคคล
ตามระบบบริหารงานบุคคล
โดย
คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
วันที่ 30 ก.ย.58
 
         
 ตัวอย่างแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
จากที่อื่นๆ
 
 ราคากลาง วินัยและการรักษาวินัย
บุคลากร ม.ร.
โดย นรรถพล แสงขำ
มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง
  การสร้างจิตสำนึกรัก
องค์กรเพื่อพร้อมรับ AEC
ความเป็นมาของ
การจ้าง
และค่าจ้าง 
พนักงานมหาวิทยาลัย

(ทดแทนอัตราข้าราชการ)
           
 บันทึกการบรรยาย
 
การประเมินค่างาน 
โดย 
คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ 
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 
กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       

Who' online

We have 31 guests and no members online