การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.59 - 30 ก.ย.59
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล

ประกาศ / หนังสือเวียน ภายนอก

IMAGE หารือคุณสมบัติของกรรมการสอบสวนวินัย
Friday, 11 March 2016
หารือคุณสมบัติของกรรมการสอบสวนวินัย   เอกสารแนบ  Read More...
IMAGE แนวทางจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ (โดย สำนักนิติการ)
Friday, 02 October 2015
แนวทางจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ (โดย... Read More...

ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ร่วมงานกับเรา
► สาระน่ารู้

           
   
การขอกำหนดระดับ
และแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น
แบบประเมินค่างาน 
[12 เม.ย.59]
 แบบกำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ ม.ร.
Job Description
สมรรถะระดับที่คาดหวังของ
สมรรถนะมาตรฐานความรู้
ความสามารถและทักษะ
ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ข้าราชการ พนง.ม.ร.และลูกจ้างฯ

คู่มือการจัดทำ
แบบบรรยายลักษณะงาน
สำนักงาน ก.พ. 

กฎหมายควรรู
         
  คำนวณ
บำเหน็จบำนาญ
 แผนพัฒนาบุคลากร
พ.ศ.2555-2558
  ลาศึกษา/ฝึกอบรม/
ดูงาน
 การต่อเวลาราชการ เครื่องหมายตำแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาและเครื่องแบบ
พนักงานมหาวิทยาลัย
คำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทน
         
 ตัวอย่างแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
จากที่อื่นๆ
 
 ราคากลาง วินัยและการรักษาวินัย
บุคลากร ม.ร.
โดย นรรถพล แสงขำ
แนวปฏิบัติในการ
ขออนุญาต
ไปต่างประเทศ
ของบุคลากร ม.ร.
  การสร้างจิตสำนึกรัก
องค์กรเพื่อพร้อมรับ AEC
 ร่างสัญญาจ้าง
เหมาให้บริการโครงการ
ศึกษาดูงาน
 
           
  ลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ
การจัดระบบตำแหน่ง
การปรับโครงสร้างอัตรา
ค่าจ้างและบัญชี
กำหนดคุณสมบัติ

  โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารงานบุคคล
ตามระบบบริหารงานบุคคล
โดย
คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
วันที่ 30 ก.ย.58
 
มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง

 ความเป็นมาของ
การจ้าง
และค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย

(ทดแทนอัตราข้าราชการ)
บันทึกการบรรยาย
 การประเมินค่างาน
โดย
คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 
  กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Who' online

We have 16 guests and no members online