ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล

ประกาศ / หนังสือเวียน ภายนอก

IMAGE หารือคุณสมบัติของกรรมการสอบสวนวินัย
Friday, 11 March 2016
หารือคุณสมบัติของกรรมการสอบสวนวินัย   เอกสารแนบ  Read More...
IMAGE แนวทางจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ (โดย สำนักนิติการ)
Friday, 02 October 2015
แนวทางจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ (โดย... Read More...

ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ร่วมงานกับเรา
 

► สาระน่ารู้

           
   
คู่มือการจัดทำ
แบบบรรยายลักษณะงาน

สำนักงาน ก.พ. 
กฎหมายควรรู  ลาศึกษา/ฝึกอบรม/
ดูงาน
คำนวณ
บำเหน็จบำนาญ

 การต่อเวลาราชการ

คำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทน
         
  เครื่องหมายตำแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาและเครื่องแบบ
พนักงานมหาวิทยาลัย
 แผนพัฒนาบุคลากร
พ.ศ.2555-2558
   ร่างสัญญาจ้าง
เหมาให้บริการโครงการ
ศึกษาดูงาน
 
แนวปฏิบัติในการ
ขออนุญาต
ไปต่างประเทศ
ของบุคลากร ม.ร.
ลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ
การจัดระบบตำแหน่ง
การปรับโครงสร้างอัตรา
ค่าจ้างและบัญชี
กำหนดคุณสมบัติ
โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารงานบุคคล
ตามระบบบริหารงานบุคคล
โดย
คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
วันที่ 30 ก.ย.58
 
         
 ตัวอย่างแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
จากที่อื่นๆ
 
 ราคากลาง วินัยและการรักษาวินัย
บุคลากร ม.ร.
โดย นรรถพล แสงขำ
มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง
  การสร้างจิตสำนึกรัก
องค์กรเพื่อพร้อมรับ AEC
ความเป็นมาของ
การจ้าง
และค่าจ้าง 
พนักงานมหาวิทยาลัย

(ทดแทนอัตราข้าราชการ)
           
 บันทึกการบรรยาย
 
การประเมินค่างาน 
โดย 
คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ 
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 
กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       

Who' online

We have 12 guests and no members online