บุคลากรงานบริหารงานบุคคล

 

 

น.ส.มุกดา โพธิ์ศรีสุข
รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล
บุคลากรชำนาญการ

 
 

น.ส.รัสรินทร์ เลิศบูรณะวัฒน์

บุคลากรปฏิบัติการ 

 

น.ส.กัญจน์ชญา จงถาวร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

  น.ส.เบญจวรรณ ขันฟอง
บุคลากรปฏิบัติการ
  น.ส.ยุวเรศ นาคภักดี
บุคลากรปฏิบัติการ

 

น.ส.สุกัญญา สุขเจริญ

บุคลากรปฏิบัติการ

นายนุฤดม ศิริพลานนท์

บุคลากรปฏิบัติการ

น.ส.มานิตา อรุณพงษ์
บุคลากรปฏิบัติการ

  น.ส.ปณิชา ศิริอวยพร
บุคลากรปฏิบัติการ

 

 

นายพีระณัฏฐ์ แก้วยองผาง
บุคลากรปฏิบัติการ

นายสุรศักดิ์ วธีรวงศ์นิจ
บุคลากรปฏิบัติการ

 

 น.ส.สุธิดา เข็มทอง

บุคลากรปฏิบัติการ


 

น.ส.จันทิพา พุ่มนิล
บุคลากรปฏิบัติการ

นายพีรนันท์ อติวรมันต์
บุคลากรปฏิบัติการ

 

นายณพวิทย์ ดิษยนันท์
บุคลากรปฏิบัติการ

  น.ส.จารุวรรณ์ ดอกไม้
บุคลากรปฏิบัติการ
  นางพิมพ์พร ชลมงคล
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
       

Who' online

We have 20 guests and no members online