บุคลากรงานวินัยและนิติการ

 

นายนรรถพล แสงขำ
หัวหน้างานวินัยและนิติการ
นิติกรชำนาญการ

 

  

นายจตุรงค์ ธัมมัญญู

นิติกรปฏิบัติการ 

น.ส.วรลักษณ์ จันทร์เงิน

นิติกรปฏิบัติการ 

นายปริวรรต เป็นมูล

นิติกรปฏิบัติการ 

น.ส.ธัญวรัตน์  สู่สุข

นิติกรปฏิบัติการ 

 

 

น.ส.ญาณินี เกตุวัตถา

นิติกรปฏิบัติงาน 

 


 

น.ส.จิรภัทร์ สวัสดิภิรมย์

นิติกรปฏิบัติงาน 

 


น.ส.สุดารัตน์ บัวทอง

นิติกรปฏิบัติงาน 

 


นายเกริกฤทธิ์ เพ็ชรมาตศรี

นิติกรปฏิบัติงาน 

 


นายทรัพย์ศิริ มณีรัตน์

นิติกรปฏิบัติงาน 

   

นางลภัสรดา เกตุดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นายวรุตม์ เจริญสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

 

 

น.ส.ปัญฑารีย์ ล้อมลาย

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 

 

 

Who' online

We have 22 guests and no members online