บุคลากรงานธุรการ

 

นางสาวธัญญพัทธ์ เลียบสวัสดิ์
หัวหน้างานธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

 

 

น.ส.ชุติมาส ล้ำเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

นายอำนาจ ไล้ทองคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

น.ส.สุภาภรณ์ อินนทร์น้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
  น.ส.วชีราพร บุญช่วย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

นายสมพงษ์ ศรีเหรัญ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 

ายทศพล โคมหอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

นายปรีดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

พนักงานขับรถยนต์

 

นายตะวัน ทองปุสสระ

พนักงานขับรถยนต์

 

 

นางอัมพร พูลอนันต์
พนักงานสถานที่

 

น.ส.ณัฎฐณิชา เส็งแดง

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

       

Who' online

We have 28 guests and no members online