หน้าที่ความรับผิดชอบ 

          กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย ที่ทำหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงานทั่วไป การเลื่อนระดับ การบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การจัดทำบัญชีเงินเดือน การจัดทำบัตรประจำตัว การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอบำเหน็จบำนาญ การจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ และข้อมูลการลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ การพัฒนาบุคลากร ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิจัย และจัดทำสัญญาต่างๆ จัดสวัสดิการเงินกู้ ตามโครงการของมหาวิทยาลัย และโครงการพิเศษต่างๆ สวัสดิการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล การเสียชีวิต การประกันชีวิต สวัสดิการงานพิธี และกิจกรรมพิเศษในประเทศและต่างประเทศ งานด้านธุรการ งานสารบรรณ และประสานงานราชการกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยแบ่งงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 งาน

  1. งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการด้านงานบุคคล ตรวจสอบ ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การโอนย้าย การปรับวุฒิ การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี การลาออกจากราชการ ฯลฯ
  2. งานทะเบียนประวัติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำ ดูแลรักษาประวัติข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในระหว่างรับราชการ เช่น การตรวจสอประวัติ การขอหนังสือรับรอง การขอทำบัตรประจำตัว การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอลาอุปสมบท การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล การขอเพิ่มวุฒิ และงานบริการหลังพ้นจากราชการ เช่น การขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอด การขอรับเงิน กบข. กสจ. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย การขอจัดทำบัตรข้าราชการบำนาญ และอื่นๆ
  3. งานฝึกอบรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการด้านวิชาการ เกี่ยวกับการขออนุมัติให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา / ดูงาน / วิจัย ทั้งภายในประเทและต่างประเทศ การขอรับทุนประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และดำเนินการด้านพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการจัดทำ ดูแล โครงการฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
  4. งานวินัยและนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจ ร่าง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จัดทำนิติกรรม เกี่ยวกับสัญญาต่างๆ ดำเนินการบังคับคดี การสืบทรัพย์สิน ทำสัญญาการลาศึกษาต่อทุกประเภท พิจารณาตรวจสอบ ดำเนินการเกี่ยวกับวินัย การร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว รวบรวม ตรวจสอบข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดี และหาผู้รับผิดชอบทางละเมิด และควบคุม ดูแลที่ราชพัสดุ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ
  5. งานสวัสดิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการด้านสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เช่น สวัสดิการโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ สวัสดิการเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร ชำระหนี้และซ่อมแซมบ้าน งานพิธีและกิจกรรมพิเศษของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  6. งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร งานสารบรรณ การรับ-ส่ง ร่างโต้ตอบ เวียนหนังสือ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทำงบประมาณ แผนงานต่างๆ จัดทำข้อมูล รวบรวมสถิติการปฏิบัติงาน การลาประเภทต่างๆ ดูแลอาคารสถานที่ รถยนต์ การผลิตเอกสาร การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  7. งานตำแหน่งทางวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการทั้งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ งานตำแหน่งทางวิชาการ

Who' online

We have 4 guests and no members online