งานบริหารงานบุคคล 

          งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการด้านงานบุคคล ตรวจสอบ ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การโอนย้าย การปรับวุฒิ การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี การลาออกจากราชการ ฯลฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติราชการภายใน ออกเป็น 7 หน่วยงานดังนี้

1.หน่วย ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • จัดวาระการประชุม ก.บ.ม. และจัดทำรายงานการประชุม ก.บ.ม.
 • แจ้งมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย
 • เบิกจ่ายเบี้ยประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อเตรียมการผลิตวาระการประชุม

2. หน่วยข้าราชการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่ขอเลื่อนระดับเงินเดือนสูงขึ้น
 • การปรับเงินเดือนตามวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ
 • ดำเนินการหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 • ควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ โดยลงรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การเลื่อนระดับเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งการโอนข้าราชการ
 • ขออนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสอบสิทธิการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสอบสิทธิและโควต้าการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ
 • จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
 • จัดส่งบัญชีถือจ่ายบัญชีเงินเดือนข้าราชการที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ แล้วให้ทุกคณะ / สำนักต่างๆ
 • ดำเนินการตรวจสอบและออกคำสั่งต่างๆ ตรวจสอบ และดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่คณะ / สำนัก และเจ้าหน้าที่ทบวงมหาวิทยาลัย
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่เจ้าหน้าที่คณะ / สำนัก เกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่คณะ / สำนัก เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง และเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ
 • ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่คณะ / สำนัก เกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ขออนุมัติ กงช. กำหนดทะเบียนตำแหน่งประเภทบริหาร และวิชาการวิชาชีพเฉพาะ
 • จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร และวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ
 • ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจ่าย เพื่อเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและบริหาร

3. หน่วยทางวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการที่ขอเลื่อน หรือแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
 • ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการที่ขอประเมินประสิทธิภาพและการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
 • ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่ขอแต่งตั้งดำรงตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ
  รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งชำนาญการ
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งชำนาญการ
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอน และการปฎิบัติหน้าที่อาจารย์
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
 • จัดทำหนังสือถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 • จัดทำหนังสือถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการรายงาน ก.ม. แจ้งผลการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
 • ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เช่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ที่ ก.ม.แต่งตั้ง
 • ดำเนินการเสนอคำสั่งให้ สกอ. ตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

4. หน่วยพนักงานมหาวิทยาลัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • ตรวจสอบอัตราว่างก่อนดำเนินการขออนุมัติเปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการจัดทำประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก บุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการรับสมัครบุคคลตามประกาศรับสมัคร ข้อ 2 - 4
 • ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และเงื่อนไขการจ้างของ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการขออนุมัติ และจัดทำประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ในเรื่องวันสอบ และจัดหาสถานที่สอบ
 • ดำเนินการรายงาน ก.ม. ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
 • ดำเนินการขออนุมัติ และจัดทำประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • จัดทำหนังสือเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่จะได้รับการบรรจุ มารายงานตัว เข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการจัดทำหนังสือส่งผู้สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วส่งไปยังหน่วยงานที่จะบรรจุเข้าปฏิบัติงาน
 • เก็บรวมรวบ และรักษาหลักฐานเกี่ยวกับการสอบทุกตำแหน่ง ทุกครั้ง
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ คณะ/สำนัก/ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
 • ดำเนินการจัดทำคำสั่งพนักงานมหาวิทยาลัย งบคลัง และงบรายได้
 • ดำเนินการจัดทำคำสั่งเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง และงบรายได้)
 • ดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง และงบรายได้)
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ คณะ/สำนัก/ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. หน่วยลูกจ้าง

    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างงบรายได้

 • ดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 • ควบคุมบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ โดยการลงรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การลาออก การลงโทษทางวินัย
 • ดำเนินการขออนุมัติสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางในเรื่องต่างๆ คือ ขออนุมัติบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำปี
 • ตรวจสอบและดำเนินการออกคำสั่งต่างๆ เช่น คำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ,คำสั่งเพิ่มค่าจ้างประจำปี
 • ดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงิน พ.ส.ร.
 • ตรวจสอบสิทธิการเพิ่มค่าจ้างประจำปี
 • ตรวจสอบสิทธิโควต้าการเพิ่มค่าจ้างกรณีพิเศษประจำปี
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ คณะ/สำนัก เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง และเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ
 • ให้คำแนะนำ / ปรึกษา แก่เจ้าหน้าที่ คณะ / สำนัก ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายปี
 • ตรวจสอบและดำเนินการออกคำสั่งต่างๆ เช่น คำสั่งลูกจ้างชั่วคราว
 • ดำเนินการตรวจสอบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 • ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ การขอเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ คณะ / สำนัก เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง และเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ
 • ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ คณะ / สำนัก ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างงบรายได้ของมหาวิทยาลัย
 • ควบคุมบัญชีถือจ่ายลูกจ้างงบรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยการลงรายการเปลี่ยนแปลง เช่น การลาออกของลูกจ้าง การเทียบระดับให้สูงขึ้น การเปลี่ยนตำแหน่ง
 • ตรวจสอบและดำเนินการออกคำสั่งต่างๆ
 • ตรวจสอบสิทธิการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 • ตรวจสอบสิทธิและโควต้าเพิ่มค่าจ้างกรณีพิเศษประจำปี
 • ติดต่อประสานงานและให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ คณะ / สำนัก ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. หน่วยธุรการ

 • ลงทะเบียนรับหนังสือจากหน่วยงานภายใน และภายนอกที่มาถึงงานบริหารงานบุคคล
 • ลงทะเบียนส่งหนังสือถึงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 • ลงทะเบียนส่งหนังสือและคำสั่งเพื่อแจ้งกองคลัง
 • ส่งหนังสือถึงหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ลงทะเบียนส่งหนังสือและคำสั่งที่ดำเนินการเสร็จแล้วให้งานทะเบียนประวัติ เก็บเข้าแฟ้มต่อไป
 • จัดถ่ายสำเนาเอกสารเกี่ยวกับคำสั่งต่างๆ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 • ดำเนินการจัดเวียนประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 • การจัดเวียนคำสั่งมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ
 • ดำเนินการจัดเก็บสำเนาคำสั่งเข้าแฟ้มเพื่อสะดวกในการค้นหา
 • ดำเนินการเก็บแบบฟอร์มต่างๆ ภายในงานบริหารงานบุคคล
 • ควบคุมดูแลเครื่องถ่ายเอกสารของงานบริหารงานบุคคล
 • ควบคุมสมุดลงทะเบียนของผู้ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

7. หน่วยสารสนเทศ

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ของมหาวิทยาลัย
 • จัดพิมพ์ข้อมูลบุคลากรในโปรแกรมที่สถาบันคอมพิวเตอร์จัดทำขึ้น
 • ลงรายการเปลี่ยนแปลงต่าง ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการเลื่อนระดับ การบรรจุ การลาออก การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ฯลฯ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลังและงบรายได้) ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ให้เป็นปัจจุบัน
 • จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย
 • จัดทำสถิติข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างงบรายได้
 • จัดทำสรุปข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นปัจจุบัน
 • ตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
 • ตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับเงินสมนาคุณ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง และงบรายได้) ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนแก่บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ
 • จัดทำเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
 • ให้บริการการใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 • ให้บริการข้อมูลบุคลากรด้านต่างๆ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Who' online

We have 51 guests and no members online