งานบริหารงานบุคคล 

          งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการด้านงานบุคคล ตรวจสอบ ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ การดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล เช่น การรับสมัคร การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับตำแหน่ง การปรับวุฒิการศึกษา การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน การลาออกจากราชการ ฯลฯ โดยแบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในเป็น 6 หน่วย ดังนี้ 

1.หน่วย ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ก.บ.ม.) การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม ประสานงานเรื่องสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาประชุม ห้องประชุม และเครื่องเสียงในห้องประชุม การขออนุมัติยืมเงิน   ทดรองจ่ายค่าเบี้ยประชุมและคืนเงินทดรองจ่ายเบี้ยประชุมคงเหลือ การควบคุมการจัดทำหนังสือสำหรับเวียนวาระการประชุม การจัดทำดรรชนี การอัดสำเนาเอกสารสรุประเบียบวาระการประชุม รวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประชุมทั้งหมด ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรภายในและภายนอกเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ก.บ.ม.)

2. หน่วยข้าราชการและลูกจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลลงระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง การจัดทำบัญชีถือจ่ายของบุคลากรในแต่ละปี การพิมพ์และตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งทางวิชาการ การดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าและหัวหน้าหน่วย การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการทำผลงานและวิทยานิพนธ์ของ ผู้เกษียณอายุราชการของบุคลากรสายวิชาการในการต่ออายุราชการ ๖๕ ปี การตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน คำสั่งแต่งตั้งให้ไปช่วยราชการ คำสั่งลาออกจากตำแหน่ง การจัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง การดำเนินการเรื่องรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย การจัดทำคำสั่งจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย การปรับวุฒิการศึกษาลูกจ้างมหาวิทยาลัย การตรวจสอบเอกสารของ ผู้เกษียณอายุราชการที่สมัครเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงาน

3. หน่วยกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นสายสนับสนุน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานของตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง จัดส่งผลงานให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ การจ่ายค่าตอบแทนการประเมินผลงานฯ จัดเตรียมวาระประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม  การจัดทำคำสั่งที่เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติทะเบียนตำแหน่งประเภทผู้บริหารจากต้นเรื่องที่หน่วยงานเสนอขออนุมัติทะเบียนตำแหน่งฯ จัดทำหนังสือขออนุมัติทะเบียนตำแหน่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ติดตามงานเรื่องขออนุมัติทะเบียนตำแหน่ง ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรภายในและภายนอกเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นและการขออนุมัติทะเบียนตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

4. หน่วยพนักงานมหาวิทยาลัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและจัดทำคำสั่งจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย การประสานงานกับคณะกรรมการฯ กำหนดวันคัดเลือก จองห้องประชุม พิมพ์หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศวันเวลาและสถานที่คัดเลือก การจัดทำหนังสือส่งตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดทำคำสั่งจ้างส่งหน่วยงานที่สังกัดต่อไป การจัดทำคำสั่งต่าง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย การดำเนินงานการปรับวุฒิการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัยการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง  นิติกร (พ.ต.ก.) (ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานพนักงานมหาวิทยาลัย

5. หน่วยสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงานสรุปยอด จัดทำรายชื่อให้บริการข้อมูลบุคลากรของหน่วยงานภายในและภายนอก ตามที่หน่วยงานขอความอนุเคราะห์และผู้บังคับบัญชามอบหมาย จัดทำหนังสือแจ้งผู้ขอความอนุเคราะห์และสำเนาเอกสารจัดเก็บลงแฟ้มข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์หลักและปรับปรุงแฟ้มข้อมูลบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย (อาจารย์พิเศษ) เพื่อให้บริการการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ดูแลเว็บไซต์ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ (Website Maintenance) ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา พัฒนาระบบงานประยุกต์/เว็บไซต์ตามความต้องการของหน่วยงานภายในองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา การบันทึกคำสั่งต่าง ๆ ของบุคลากร การดำเนินการคัดเลือกบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรภายในและภายนอกเกี่ยวกับสารสนเทศและการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

6. หน่วยธุรการและการสอบ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          มีหน้าที่เกี่ยวกับลงทะเบียนรับหนังสือจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในสมุดลงรับหนังสือ ดำเนินการเวียนสำเนาคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ลงทะเบียนส่งหนังสือและคำสั่งที่ดำเนินการเสร็จแล้วให้งานทะเบียนประวัติ จัดเก็บสำเนาคำสั่งให้เป็นหมวดหมู่เข้าแฟ้ม ประสานงานเรื่องสถานที่และเอกสารที่ใช้ในสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจเช็คความสะอาดและการใช้งานของเครื่องถ่ายเอกสารก่อนการใช้งานทุกวัน ควบคุมสมุดลงทะเบียนของผู้ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน จัดทำบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน ตรวจเช็คสต๊อกอุปกรณ์สำนักงานชิ้นใดเหลือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกอุปกรณ์สำนักงาน ควบคุมสมุดการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงานของงานบริหารงานบุคคล

Who' online

We have 73 guests and no members online