งานทะเบียนประวัติ 

          งานทะเบียนประวัติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำ ดูแล รักษาประวัติข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในระหว่างรับราชการ เช่น การตรวจสอบประวัติ การขอหนังสือรับรอง การขอทำบัตรประจำตัว การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอลาอุปสมบท การขอพระราชทางเพลิงศพ การขอ เปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล การขอเพิ่มวุฒิ และงานบริการหลังพ้นจากราชการ เช่น การขอรับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอด การขอรับเงิน กบข. กสจ. เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย การขอทำบัตรข้าราชการบำนาญและอื่นๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานทะเบียนประวัติ

งานทะเบียนประวัติ แบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. หน่วยทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของมหาวิทยาลัย
 • ตรวจสอบประวัติความประพฤติของข้าราชการ และลูกจ้างโดยการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ
 • ควบคุมวัน เดือน ปี ของผู้เกษียณอายุ
 • ดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญ
 • ให้คำปรึกษาในข้อกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2. หน่วยข้อมูลประวัติและกองทุน กบข. มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • ดำเนินการเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ
 • ตรวจสอบประวัติการศึกษาของบุคคลากร (บรรจุใหม่/เพิ่มวุฒิ)
 • จัดทำข้อมูลบุคลากรในระบบข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
 • จัดทำทะเบียนสมาชิก กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย)
 • ดำเนินการขอรับเงินจากกองทุน กบข.,กสจ.,กสล. เมื่อพ้นสภาพสมาชิก

3. หน่วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์
 • จัดทำประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ดำเนินการเรียกและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

4. หน่วยธุรการและบัตรประจำตัว มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ดำเนิการเวียนหนังสือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว/บัตรแสดงตน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการออกหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นข้าราชการ/พนักงาน/ลุกจ้างของบุคลากร
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการลาอุปสมบท
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ

Who' online

We have 28 guests and no members online