งานทะเบียนประวัติ 

          งานทะเบียนประวัติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำ ดูแล รักษาประวัติข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในระหว่างรับราชการ เช่น การตรวจสอบประวัติ การขอหนังสือรับรอง การขอทำบัตรประจำตัว การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอลาอุปสมบท การขอพระราชทางเพลิงศพ การขอ เปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล การขอเพิ่มวุฒิ และงานบริการหลังพ้นจากราชการ เช่น การขอรับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอด การขอรับเงิน กบข. กสจ. เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย การขอทำบัตรข้าราชการบำนาญและอื่นๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานทะเบียนประวัติ

งานทะเบียนประวัติ แบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. หน่วยทะเบียนประวัติบำเหน็จบำนาญและกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินและงบรายได้) ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างงบรายได้ ตรวจสอบประวัติความประพฤติโดยการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของบุคคลที่จะบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างงบรายได้ และลูกจ้างมหาวิทยาลัย แยกประเภททะเบียนประวัติต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยสมุดประวัติของข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินและงบรายได้) แบบ ก.พ. 7 และแบบ ก.ม. 1 ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย แฟ้มประวัติของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างงบรายได้ และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประวัติราชการของผู้ที่ออกจากราชการ จัดเก็บรวบรวมเอกสารคำสั่งการจ้าง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเปลี่ยนตำแหน่ง พิจารณาคำขอและดำเนินการเกี่ยวกับการขอแก้ไขวัน เดือน   ปีเกิด ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างงบรายได้ และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ค้นหาประวัติ หรือต้นเรื่องต่าง ๆ เพื่อใช้ในราชการของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อให้ความร่วมมือแก่หน่วยราชการอื่น ๆ ควบคุม วัน เดือน ปี เกษียณอายุของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างงบรายได้ และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตรวจสอบและดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประกาศข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างงบรายได้ และลูกจ้างมหาวิทยาลัย เกษียณอายุ ดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างงบรายได้  ดำเนินการขอรับเงินเพิ่มสำหรับผู้เคยรับราชการทหาร ดำเนินการเรื่องต่ออายุราชการของผู้กลับเข้ารับราชการใหม่ (กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.) จัดทำทะเบียนสมาชิก กบข. / กสจ. /พนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินการขอรับเงินจากกองทุน  กบข./ กสจ./ พนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อพ้นสมาชิกภาพ ให้คำแนะนำปรึกษาในข้อกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2. หน่วยข้อมูลบุคลากร. มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึก ตรวจสอบข้อมูลประวัติของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างงบรายได้ และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตรวจสอบประวัติ เพิ่มวุฒิการศึกษาของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำและลูกจ้างมหาวิทยาลัย   บันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศ จัดทำข้อมูลบุคลากรตามที่มีผู้ขอมาดำเนินการขอแก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล จัดทำทะเบียนสมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และเพิ่มวุฒิการศึกษา บันทึกการเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละรอบปี บันทึกการเคลื่อนไหวข้อมูลบุคลากรในสมุดประวัติ และในระบบบุคลากร บันทึกการเคลื่อนไหวการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดเก็บรวบรวมเอกสารคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย จัดทำบัตรแสดงตนบุคลากร ม.ร. ให้คำแนะนำปรึกษาในข้อกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3. หน่วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          มีหน้าที่เกี่ยวกับ ดำเนินการตรวจสอบและขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ลูกจ้างประจำ ดำเนินการตรวจสอบ และขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ดำเนินการตรวจสอบและขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญราชอิสริยาภรณ์ จัดทำประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดำเนินการตรวจสอบเรียกและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักอาลักษณ์และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดำเนินการขอลาอุปสมบท และลาประเภทอื่นๆ ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ และให้คำแนะนำปรึกษาในข้อกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. หน่วยธุรการและบัตรประจำตัว มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          มีหน้าที่เกี่ยวกับจัดแฟ้มประวัติลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั้ง งบคลังและงบรายได้ รวมทั้งอาจารย์ลูกจ้างชาวต่างประเทศ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ขออนุมัติการเบิก จ่าย การปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอบัตรพิทักษ์เสรีชน การขอบัตรเหรียญชัยสมรภูมิ ออกหนังสือรับรองการรับราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับ – ส่ง และลงทะเบียนรับหนังสือราชการ เวียนหนังสือ คำสั่งหรือประกาศต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานทะเบียนประวัติ ค้นหาประวัติหรือคำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคคล ให้คำแนะนำปรึกษาในข้อกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Who' online

We have 67 guests and no members online