งานสวัสดิการ

          งานสวัสดิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการด้านสวัสดิการต่างๆ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เช่น สวัสดิการโครงการเงินกู้ และเงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ สวัสดิการเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร ชำระหนี้และซ่อมแซมบ้าน งานพิธี และกิจกรรมพิเศษของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสวัสดิการ

แบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้ 

 1. หน่วยเงินกู้โครงการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการเงินกู้ต่างๆ เช่น 
   • โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย และซื้อรถยนต์ ของธนาคารต่างๆ 
   • โครงการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย 
   • ตรวจสอบหลักฐานของผู้กู้ 
   • ออกหนังสือผ่านสิทธิ และรับรองเงินเดือน ในการกู้ยืมตามโครงการต่างๆ 
 2. หน่วยสวัสดิการเงินกู้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  • จัดโครงการสวัสดิการ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษาบุตร ชำระหนี้ ซ่อมแซมบ้าน และรักษาพยาบาล 
  • โครงการสวัสดิการซื้อคอมพิวเตอร์ 
 3. หน่วยงานพิธีและกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  • จัดหาเครื่องแบบชุดข้าราชการ ให้กับข้าราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
  • โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 
  • โครงการจัดพิธีอำลาอาลัยแก่ข้าราชการ และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ 
  • โครงการประกันชีวิตสำหรับผู้ที่เดินทางไปราชการต่างจังหวัด 
  • โครงการสวัสดิการ และกองทุนเกษียณอายุราชการ (GE 170) 
  • โครงการทัศนศึกษาภายในประเทศ 
  • โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ 
  • จัดหารายได้สมทบทุนกองทุนสภากาชาดไทย 
  • จัดงานเลี้ยงในงานพิธีต่างๆ 
  • จ่ายเงินสงเคราะห์ข้าราชการ และลูกจ้างในกรณีที่ประสบอุบัติภัย อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย 
  • โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 4. หน่วยธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  • ลงทะเบียน รับ - ส่ง หนังสือภายในและภายนอกหน่วยงาน 
  • จ่ายเงินทดแทนข้าราชการ ลูกจ้าง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ถึงแก่กรรม 
  • จัดทำหนังสือรับรองการขอใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
  • จัดพิมพ์หนังสือ หรือเอกสารต่างๆ ของหน่วย

Who' online

We have 50 guests and no members online