งานสวัสดิการ

          งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เช่น สวัสดิการเงินกู้มหาวิทยาลัยรามคำแหงสวัสดิการเงินกู้ และเงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย งานพิธีและกิจกรรมพิเศษของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยหน้าที่ของงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 4 หน่วย คือ

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสวัสดิการ

1. หน่วยธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการร่างหนังสือ เก็บและค้นหาเอกสาร ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เวียนหนังสือทั่วไป เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ของสวัสดิการ ข่าวการเสียชีวิตของอาจารย์ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตรวจสอบใบเงิน ค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างงบรายได้ จัดทำหนังสือรับรองการขอสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล จัดซื้อน้ำดื่มแก่กรรมการคุมสอบไล่ทุกภาคการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในหน่วยงาน ดำเนินการ ขออนุมัติจัดซื้อหรีดเคารพศพ ดำเนินการขออนุมัติเบิกค่าหรีดเคารพศพในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหง   ขออนุมัติเบิกค่าหรีดเคารพศพในนามอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง การจัดพิมพ์หนังสือเบิกเงินทดแทนกรณีข้าราชการ ลูกจ้างเสียชีวิต (50,000.- บาท) ตรวจหลักฐานขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณีที่ บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร ของข้าราชการและลูกจ้างถึงแก่ชีวิติ และนำส่งกองคลัง (3,000.- บาท) ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกัน ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยฯ ให้กับบริษัทประกัน จัดทำประกันชีวิตโครงการสวัสดิการ และกองทุนเกษียณอายุของอาจารย์  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองการใช้สิทธิเบิก ค่ารักษาพยาบาล หนังสือผ่านสิทธิ แบบฟอร์มเงินช่วยเหลือทำศพ ฯลฯ ดำเนินการจัดทำ/พิมพ์เอกสารต่าง ๆ เพื่อส่งไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 2. หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเลี้ยงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โครงการสัมมนาการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ โครงการเลี้ยงขอบคุณบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ โครงการประกันอุบัติเหตุบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยรามคำแหงโครงการจัดเลี้ยงงานพิธีต่างฯ ของมหาวิทยาลัย

 3. หน่วยเงินกู้โครงการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเพื่อช่วยเหลือข้าราชการ พนักงานฯ ของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยถูก และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ พนักงานฯมหาวิทยาลัยรามคำแหง ช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย จัดทำหนังสือผ่านสิทธิเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับข้าราชการ  พนักงานฯของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดเก็บสำเนาเอกสารของผู้ที่ขอหนังสือผ่านสิทธิเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ คำนวณเงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย จัดเก็บแฟ้มประวัติ ผู้ขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัยรายบุคคล จัดทำหนังสือขอใช้ห้องประชุมและหนังสือเชิญประชุม จัดทำเอกสารเข้าประชุม จัดทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ได้รับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการจัดเลี้ยงงานพิธีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

 4. หน่วยสวัสดิการเงินกู้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาบุตร ซ่อมแซมบ้าน และชำระหนี้ อาทิเช่น โครงการสวัสดิการเงินกู้ธนาคารออมสินเป็นโครงการที่ธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อให้กับบุคลากรของของมหาวิทยาลัยกู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปตามความจำเป็นในวงเงิน 40 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน  1,500,000.- บาท

Who' online

We have 73 guests and no members online