งานฝึกอบรม

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการด้านวิชาการเกี่ยวกับการขออนุมัติให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย      ลาศึกษาต่อ/เสนอผลงานทางวิชาการ/ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน/วิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การขอรับทุนประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนดำเนินการด้านการจัดแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดโครงการฝึกอบรมต่างๆเพื่อเพิ่มสมรรถนะและทักษะให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยงานฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 3 หน่วย คือ

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานฝึกอบรม

1. หน่วยการศึกษา ฝึกอบรม ภายในประเทศและต่างประเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการขออนุมัติลาศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแก่บุคลากรประเภทวิชาการ ขอขยายเวลาศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแก่บุคลากรประเภทวิชาการ ขออนุมัติทุนลาศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแก่บุคลากรประเภทวิชาการ ขออนุมัติทุนฝึกอบรม เสนอบทความทางวิชาการแก่บุคลากรประเภทวิชาการ ขออนุมัติและส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนาภายในประเทศและต่างประเทศ ขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และจัดทำหนังสือขออำนวยความสะดวกในการออกหนังสือเดินทางและวีซ่า ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่บุคลากรสายสนับสนุน การร่างปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับให้ทุนลาศึกษา ฝึกอบรม การนำเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ขออนุมัติลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลาไปฝึกอบรม เสนอบทความทางวิชาการและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ รายงานสรุปการให้ทุนลาศึกษา ฝึกอบรม เสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการไปฝึกอบรม เสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

2. หน่วยบริหารและพัฒนาโครงการฝึกอบรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย การจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะและทักษะให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรและนโยบายของมหาวิทยาลัย คำนวณงบประมาณดำเนินการในแต่ละโครงการ และดำเนินการขออนุมัติโครงการ การติดต่อประสานงานกับวิทยากรในเรื่องวันเวลา สถานที่ เอกสารประกอบการบรรยายในแต่ละโครงการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินงานจัดโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จและใบสำคัญรับเงินและนำส่งเอกสารให้กับกองคลัง การสรุปประเมินผลโครงการและรายงานต่อมหาวิทยาลัย

3. หน่วยธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

          มีหน้าที่เกี่ยวกับบันทึกข้อมูล รับ – ส่ง เอกสารภายในและภายนอกหน่วยงาน บันทึกข้อมูลบุคลากรลาไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เสนอบทความ หรือผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำส่งกองแผนงานบันทึกข้อมูลข้าราชการที่ลาไปต่างประเทศลงระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและบันทึกข้อความรายงานข้าราชการลาพักผ่อน ณ ต่างประเทศต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา บันทึกข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่ลาไปต่างประเทศ ลงฐานข้อมูลงานฝึกอบรม และดำเนินการแจ้งมหาวิทยาลัยต่อไป

Who' online

We have 110 guests and no members online