งานวินัยและนิติการ 

          งานวินัยและนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการด้านงานบุคคล ตรวจสอบ ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การโอนย้าย การปรับวุฒิ การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี การลาออกจากราชการ ฯลฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานวินัยและนิติการ

งานวินัยและนิติการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้ 

 1. หน่วยกฎหมายและคดี
  • สอบสวนข้อเท็จจริง
  • สอบสวนวินัย
  • ร้องทุกข์ กล่าวโทษ
  • อุทธรณ์เรื่องต่างๆ
  • หารือข้อกฎหมาย
  • อื่นๆ  
 2. หน่วยนิติการสัญญา 
  • ตรวจสอบและจัดทำระเบียบข้อบังคับ ประกาศ
  • ตรวจสอบและจัดทำสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง, สัญญาเช่า,สัญญาบริการต่างๆ 
  • ตรวจสอบและจัดทำสัญญาจ้างพนักงาน, ลูกจ้างรายปี, ลูกจ้าง ชาวต่างประเทศ
  • ตรวจสอบและจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย, สัญญาลาศึกษาต่อต่างประเทศ, ภายในประเทศ, สัญญารับทุนปริญญาโท, ปริญญาเอก ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงและภายนอก, สัญญาฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ
  • หารือข้อกฎหมาย
  • อื่นๆ 
 3. หน่วยวินัยและสอบสวน
  • ข้อกฎหมาย
  • ดำเนินคดี
  • ติดตามตรวจสอบหนี้สิน
  • เร่งรัดหนี้สินต่างๆ 
  • หารือข้อกฎหมาย
  • อื่นๆ   
 4. หน่วยบริหารงานทั่วไป 
  • ธุรการสารบรรณ
  • จัดพิมพ์เอกสาร
  • ถ่ายเอกสาร
  • พัสดุ
  • อื่นๆ

Who' online

We have 53 guests and no members online