งานวินัยและนิติการ 

          งานวินัยและนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ได้แก่การจัดทำและตรวจรวมถึงการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายภายในของมหาวิทยาลัย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การตอบข้อหารือและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่บุคคลและส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดทำ การตรวจสอบสัญญาประเภทต่างๆ เช่น สัญญาลาศึกษา สัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย รวมทั้งสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัย ฯลฯ การดำเนินการสอบสวนวินัย สอบข้อเท็จจริงสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัยการดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ การดำเนินคดีซึ่งเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยร่วมกับพนักงานอัยการ ดำเนินการและประสานงาน รวมทั้งการดำเนินงานอื่นด้านกฎหมายให้มหาวิทยาลัย โดยแบ่งงานรับผิดชอบออกเป็น 4 หน่วย คือ

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานวินัยและนิติการ

1. หน่วยวินัยและสอบสวน 

          มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการทางวินัย และความรับผิดทางละเมิด ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สิทธิอุทธรณ์/ร้องทุกข์ และการขอความเป็นธรรมของบุคลากร

2. หน่วยนิติการและสัญญา

          มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำและตรวจสอบสัญญาจ้างพนักงานลูกจ้างมหาวิทยาลัยสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยสัญญาลาศึกษาต่อต่างประเทศและภายในประเทศสัญญารับทุนระดับบัณฑิตศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกสัญญาฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ  ตรวจสอบสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้างสัญญาเช่าสัญญาบริการต่างๆติดตาม ทวงถาม เร่งรัด ผู้มีภาระผูกพันต่อมหาวิทยาลัยหรือลูกหนี้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยให้ชำระหนี้ ตรวจสอบภาระผูกพันของบุคลากรผู้ขอลาออกจากราชการตรวจสอบสัญญา MOU ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับมหาวิทยาลัย

3. หน่วยกฎหมายและคดี

          หน่วยกฎหมายและคดี มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์หารือข้อกฎหมายตอบข้อหารือตรวจสอบเสนอความเห็น และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและในเรื่องที่ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและประกาศคำสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อหน่วยงานภายใน และ บุคลากรมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาคำแนะนำกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานด้านกฎหมาย ประมวล ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์พัฒนาการของกฎหมาย รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยจัดเก็บรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับเจ้าพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานอัยการ และศาลในการดำเนินคดีกรณีฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี ความแพ่ง คดีความอาญา ทรัพย์สินทางปัญญา และคดีความปกครอง รวมทั้งติดต่อประสานงาน กรมบัญชีกลาง กรมบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบังคับคดีตามคำพิพากษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามกฎระเบียบของทางราชการ 

4. หน่วยบริหารงานทั่วไป

          มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณและธุรการการจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่สะดวกในการค้นหา งานด้านบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์หนังสือหรือเอกสารราชการต่าง ๆ การให้บริการด้านข้อมูลและเอกสารแก่ผู้มาติดต่อภายในหน่วยงาน และดำเนินงานด้านการเงินและงานด้านพัสดุภายในหน่วยงาน 

Who' online

We have 90 guests and no members online