งานตำแหน่งทางวิชาการ

          หน้าที่และความรับผิดชอบของงานตำแหน่งทางวิชาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณา   ขอตำแหน่งทางวิชาการทั้งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ งานตำแหน่งทางวิชาการ แบ่งออกเป็น 3 หน่วย คือ

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานตำแหน่างทางวิชาการ

1. หน่วยกลั่นกรองและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

          มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓) ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น, ผลงานวิชาการรับใช้สังคม และ ตำรา หรือ หนังสือ) ผลการประเมินผลการสอน เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เป็นต้นดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาใกล้เคียง และผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กำหนด จัดส่งเอกสารให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาการรับทราบการแต่งตั้งคณาจารย์ (กรณีข้าราชการ) ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และการให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดำเนินการและประสานงานเพื่อขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

2. หน่วยประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

          มีหน้าที่เกี่ยวกับติดต่อและทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จัดทำหนังสือขอเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จัดทำหนังสือทวงขอเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จัดส่งหนังสือการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จัดส่งหนังสือทวงการพิจารณาผลงานทางวิชาการ นัดหมายการประชุมและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สรุปผลการประเมิน และความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แจ้งมติคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่ยื่นประเมินการสอนล่วงหน้า จัดทำคำสั่งประเมินการสอน ขออนุมัติทะเบียนตำแหน่งประเภทวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน, งบประมาณรายได้) และลูกจ้างงบรายได้

3. หน่วยบริหารและสารสนเทศตำแหน่งทางวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

          มีหน้าที่เกี่ยวกับลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดส่งหนังสือขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการจัดส่งหนังสือทวงขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ จัดส่งหนังสือการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จัดส่งหนังสือทวงการพิจารณาผลงานทางวิชาการ อัดสำเนาวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ อัดสำเนาวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จัดทำขออนุมัติยืมเงินรองจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จัดทำขออนุมัติเบิกเงินเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จัดทำเอกสารใบสำคัญการรับ-จ่ายเงินของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จัดทำเอกสารการคืนเงินยืมรองจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จัดทำรายงานขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จัดทำขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พิมพ์รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) คีย์ข้อมูลความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระบบทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สกอ.)

Who' online

We have 67 guests and no members online