งานตำแหน่งทางวิชาการ

          งานตำแหน่างทางวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานตำแหน่างทางวิชาการ

แบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้ 

  1. หน่วยธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
    • ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
  2. หน่วยการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  3. หน่วยฐานข้อมูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  4. หน่วยการประชุม มีหน้าที่เกี่ยวกับ 


Who' online

We have 54 guests and no members online