• Last Updated: Thursday, 20 April 2017 04:34

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของบุคคลที่พ้นจากตำแหน่งทางการเมืองขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551

     เอกสารแนบ 

Who' online

We have 4 guests and no members online