ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ
เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562


 เอกสารแนบ