ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการปรับวุฒิการศึกษาของลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

 เอกสารแนบ