ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562


 เอกสารแนบ

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ      

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ       

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการหรือปฏิบัติการ

        ซึ่งอยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย   

Who' online

We have 26 guests and no members online