ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562


 เอกสารแนบ

 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ       [Update 3 ต.ค.65]

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ        [Update 3 ต.ค.65]

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการหรือปฏิบัติการ

        ซึ่งอยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย    [Update 3 ต.ค.65]

Who' online

We have 92 guests and no members online