ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2566

   แบบแสดงความจำนง (ก.พ.อ.1)    

   แบบรายงานภาระงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.2)    

   หนังสือขอต่อเวลาราการ    

   ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี    

   แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ    

 

 

หมายเหตุ  ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.4086, 4080

Who' online

We have 16 guests and no members online