สำหรับ ข้าราชการ / ลูกจ้างงบรายได้ / พนักงานงบคลัง / 
พนักงานงบรายได้ / ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

  ► ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2"  


  ► ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2" 


 
 ► ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและเลื่อขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบการประเมินที่ 2" 

 

 


ปฏิทินการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากร รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย.65)

 

 

 หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.4080

Who' online

We have 5 guests and no members online