ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2567
   แบบแสดงความจำนง (ก.พ.อ.1)    

   แบบรายงานภาระงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.2)  

   หนังสือขอต่อเวลาราการ  

   ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี  

   แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ  


 

หมายเหตุ  ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.4086, 4080

Who' online

We have 13 guests and no members online