ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ.2562