แนวทางวิธีปฏิบัติ 
     ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 
     และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบม และปฏิบัติการวิจัย 

 

Who' online

We have 19 guests and no members online