การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดิน

    

 เอกสารแนบ
 เอกสารแนบ
 เอกสารแนบ
 เอกสารแนบ
 เอกสารแนบ
 เอกสารแนบ   

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Who' online

We have 34 guests and no members online