สัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินงาน การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00 - 17.30 น. โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค  กรุงเทพฯ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ "แนวปฏิบัติในการเสนอขอให้พิจารณากลั่นกรองการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการกลั่นกรองการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"


           

 เอกสารแนบ 

 

Who' online

We have 31 guests and no members online