การมอบโล่เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการและผู้ทำคุณประโยชน์

         

1) มหาวิทยาลัยจัดงานวันเกษียณอายุราชการและมอบโล่เกียรติคุณแก่ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำและลูกจ้างงบรายได้ 
2) บุคลากรตาม 1) ต้องรับราชการในมหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่น้อยกว่า 5 ปี
ก่อนเกษียณอายุราชการ และปฏิบัติหน้าที่ราชการดีเด่น เป็นตัวอย่างที่ดี
3) มหาวิทยาลัยอาจมอบโล่เกียรติคุณให้ผู้ทำคุณประโยชน์ตามที่เห็นสมควร

หมายเหตุ

1) คู่มือสวัสดิการที่รวบรวมนี้เป็นสรุปรายละเอียดโดยย่อ หากมีข้อความใดที่คลาดเคลื่อน ไปจากระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบภายหลัง ให้ใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัยฉบับที่แก้ไขล่าสุดเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้อง 
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียด เพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ี่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-310-8065 , 02-310-8000 ต่อ 4072 - 4074

2) สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามสวัสดิการของหน่วยงานนั้น เว้นแต่ระเบียบมหาวิทยาลัยในสวัสดิการนั้น ๆ จะกำหนดให้สิทธิรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในด้วยก็จะมีสิทธิตามระเบียบ สวัสดิการของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 02-310-8065, 02-310-8000 ต่อ 4072 - 4074

Who' online

We have 100 guests and no members online