การจ่ายเครื่องแบบแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย


           

 

มหาวิทยาลัยจ่ายเครื่องแบบ (ใหม่) คนละ 2 ชุดต่อปี ให้แก่

1) ช่างหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าลงมา
2) นักการภารโรง คนงาน พนักงานขับรถยนต์ และยามของมหาวิทยาลัย
3) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
(ปฏิบัติงานผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา)
4) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสื่อมวลชน)
5) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
6) แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล

หมายเหตุ

1) คู่มือสวัสดิการที่รวบรวมนี้เป็นสรุปรายละเอียดโดยย่อ หากมีข้อความใดที่คลาดเคลื่อน ไปจากระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบภายหลัง ให้ใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัยฉบับที่แก้ไขล่าสุดเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้อง 
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียด เพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ี่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-310-8065 , 02-310-8000 ต่อ 4072 - 4074

2) สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามสวัสดิการของหน่วยงานนั้น เว้นแต่ระเบียบมหาวิทยาลัยในสวัสดิการนั้น ๆ จะกำหนดให้สิทธิรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในด้วยก็จะมีสิทธิตามระเบียบ สวัสดิการของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 02-310-8065, 02-310-8000 ต่อ 4072 - 4074

Who' online

We have 85 guests and no members online