สวัสดิการการจ่ายเงินทดแทนบุคลากร เนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกายและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณีถึงแก่ชีวิต


           

 

          มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินทดแทนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างงบรายได้ ที่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  เนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกายตามอัตราการจ่ายเงินทดแทนดังนี้

 1. เสียชีวิต  จะได้รับเงินทดแทน 50,000 บาท  ในกรณีเสียชีวิตอันเนื่องจากสูญเสีย อวัยวะ  ได้รับเงินทดแทนรวมกันได้ไม่เกิน 50,000 บาท
 2. ทุพพลภาพ  ได้รับเงินทดแทน 30,000 บาท
 3. สูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย  ได้รับเงินทดแทนตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท
 4. ในกรณีเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกายเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับมหาวิทยาลัย
     
       อธิการบดีอาจอนุมัติให้ ได้รับเงินทดแทนมากกว่าอัตราที่กำหนดไว้  แต่ไม่เกินสองเท่าของอัตราที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่จ่ายเงินทดแทนใดๆแก่บุคคลที่เสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกายในกรณีดังนี้

            1)   การกระทำอันเกิดจากตนเองกระทำผิด หรือมีส่วนร่วมกระทำผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบวินัยของราชการ
            2)   การกระทำอันเกิดจากการดื่มสุราหรือสิ่งมึนเมาจนครองสติไม่ได้
            3)  จงใจให้ตนเองหรือยินยอมให้ผู้อื่นทำให้เสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกาย

     ในกรณีถึงแก่ชีวิต  มหาวิทยาลัยจะให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย  ไม่ว่าบุคลากรจะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้หรือไม่  ดังต่อไปนี้

 1. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างงบรายได้ถึงแก่ชีวิต ได้รับเงินช่วยเหลือการเป็นเจ้าภาพจัดงานศพรายละ 5,000 บาท
 2. บิดา  มารดา  คู่สมรสหรือบุตรเสียชีวิต  ได้รับรายละ 3,000 บาทและเงินช่วยเหลือค่าดอกไม้้เคารพศพในนามมหาวิทยาลัยจำนวน 1 พวง  อธิการบดีและผู้บริหารจำนวน 1 พวง  รวมไม่เกิน 1,000 บาท
 3. ในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดส่วนงานภายในที่มิใช่ส่วนราชการหรือบิดามารดา หรือคู่สมรสถึงแก่ชีวิต  ได้รับเงินช่วยเหลือค่าดอกไม้เคารพศพ  ในนามมหาวิทยาลัยจำนวน 1 พวง อธิการบดีและผู้บริหารจำนวน 1 พวง  รวมไม่เกิน  1,000 บาท
 4. ในกรณีลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวถึงแก่ชีวิต  ได้รับเงินช่วยเหลือค่าดอกไม้เคารพศพในนามมหาวิทยาลัยจำนวน 1 พวง อธิการบดีและผู้บริหารจำนวน 1 พวง  รวมไม่เกิน 1,000 บาท
 5. ในกรณีผู้ทำคุณประโยชน์ถึงแก่ชีวิต  มหาวิทยาลัยจะให้เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ และจัดดอกไม้ เคารพศพตามที่เห็นสมควร
 6. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้างงบรายได้เกษียณ  อายุครบ 60 ปี  หรือเกษียณอายุ ก่อนกำหนด  หรือข้าราชการบำนาญถึงแก่ชีวิต มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้จัดการศพรายละ 5,000 บาท  และดอกไม้เคารพศพรายละไม่เกิน 500 บาท

หมายเหตุ

1) คู่มือสวัสดิการที่รวบรวมนี้เป็นสรุปรายละเอียดโดยย่อ หากมีข้อความใดที่คลาดเคลื่อน ไปจากระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบภายหลัง ให้ใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัยฉบับที่แก้ไขล่าสุดเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้อง หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียด เพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ี่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-310-8065 , 02-310-8000 ต่อ 4072 - 4074

2) สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามสวัสดิการของหน่วยงานนั้น เว้นแต่ระเบียบมหาวิทยาลัยในสวัสดิการนั้น ๆ จะกำหนดให้สิทธิรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในด้วยก็จะมีสิทธิตามระเบียบ สวัสดิการของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 02-310-8065, 02-310-8000 ต่อ 4072 - 4074

Who' online

We have 91 guests and no members online