กองทุนสงเคราะห์บุคลากร อัคคีภัย วาตภัย อุทุกภัย

           

 

          กองทุนสงเคราะห์ เป็นเงินกองทุนที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีประสบอุบัติภัยของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างงบรายได้ที่ปฏิบัติราชการ ในมหาวิทยาลัย ติดต่อกัน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กล่าวคือ

       1)  อาจจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย หรืออุบัติภัยอื่นที่คล้ายคลึงกัน เงินช่วยเหลือ จะได้รับตามสัดส่วนความเสียหายของทรัพย์สิน
       2)  อาจให้กู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผู้ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือหรือกู้ยืมเงินจากกองทุน สงเคราะห์ให้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันประสบอุบัติภัย  ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาในวงเงินที่กำหนดหรือเห็นสมควร

หมายเหตุ

1) คู่มือสวัสดิการที่รวบรวมนี้เป็นสรุปรายละเอียดโดยย่อ หากมีข้อความใดที่คลาดเคลื่อน ไปจากระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบภายหลัง ให้ใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัยฉบับที่แก้ไขล่าสุดเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้อง หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียด เพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-310-8065 , 02-310-8000 ต่อ 4072 - 4074

2) สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามสวัสดิการของหน่วยงานนั้น เว้นแต่ระเบียบมหาวิทยาลัยในสวัสดิการนั้น ๆ จะกำหนดให้สิทธิรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในด้วยก็จะมีสิทธิตามระเบียบ สวัสดิการของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 02-310-8065, 02-310-8000 ต่อ 4072 - 4074

Who' online

We have 111 guests and no members online