การรักษาพยาบาล (ต้นสังกัดเป็นผู้ป่วยใน)


           

 

 

   1)  ข้าราชการ  ข้าราชการบำนาญ  ลูกจ้างประจำและบุคคลในครอบครัว ใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรง สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด  แต่ยังคงสิทธิการขอหนังสือรับรองสิทธิ (ต้นสังกัด)  หรือจ่ายเงินก่อนแล้วนำใบเสร็จรับ เงินไปเบิกเงินคืน (ใช้ระบบคู่ขนานกับระบบจ่ายตรง ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)

        2)  ลูกจ้างงบรายได้และบุคคลในครอบครัว ให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากงบประมาณรายได้ ของมหาวิทยาลัย กรณีคู่สมรสเป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง) ให้ใช้สิทธิของคู่สมรส

หมายเหตุ

1) คู่มือสวัสดิการที่รวบรวมนี้เป็นสรุปรายละเอียดโดยย่อ หากมีข้อความใดที่คลาดเคลื่อน ไปจากระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบภายหลัง ให้ใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัยฉบับที่แก้ไขล่าสุดเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้อง หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียด เพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ี่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-310-8065 , 02-310-8000 ต่อ 4072 - 4074

2) สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามสวัสดิการของหน่วยงานนั้น เว้นแต่ระเบียบมหาวิทยาลัยในสวัสดิการนั้น ๆ จะกำหนดให้สิทธิรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในด้วยก็จะมีสิทธิตามระเบียบ สวัสดิการของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 02-310-8065, 02-310-8000 ต่อ 4072 - 4074

Who' online

We have 10 guests and no members online