การตรวจสุขภาพประจำปี


           

     

            การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีจากแพทย์ของสถานพยาบาลให้กับข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างงบรายได้ และลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวที่ปฏิบัติราชการใน มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งในส่วนกลางและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  (รวมผู้ที่ไปช่วย ราชการ) ผู้มีสิทธิตรวจสุขภาพประจำปี อาจไปตรวจที่สถานพยาบาล ของทางราชการตามรายการที่กระทรวง การคลังกำหนด และนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกเงินคืนจากมหาวิทยาลัยก็ได้

หมายเหตุ

1) คู่มือสวัสดิการที่รวบรวมนี้เป็นสรุปรายละเอียดโดยย่อ หากมีข้อความใดที่คลาดเคลื่อน ไปจากระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบภายหลัง ให้ใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัยฉบับที่แก้ไขล่าสุดเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้อง หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียด เพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-310-8065 , 02-310-8000 ต่อ 4072 - 4074

2) สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามสวัสดิการของหน่วยงานนั้น เว้นแต่ระเบียบมหาวิทยาลัยในสวัสดิการนั้น ๆ จะกำหนดให้สิทธิรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในด้วยก็จะมีสิทธิตามระเบียบ สวัสดิการของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 02-310-8065, 02-310-8000 ต่อ 4072 - 4074

Who' online

We have 64 guests and no members online