โครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย


           

     

            ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลังและงบรายได้) ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างงบรายได้ ที่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีสิทธิกู้เิงินเพื่อให้ได้มา ซึ่งที่อยู่อาศัยในโครงการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของมหาวิทยาลัย

 

         - เงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยครึ่งของดอกเบี้ยเงินกู้จากเงินต้น 200,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 180 งวด ทั้งการกู้ในโครงการและนอกโครงการ (เฉพาะบ้านหลักแรก)

หมายเหตุ

1) คู่มือสวัสดิการที่รวบรวมนี้เป็นสรุปรายละเอียดโดยย่อ หากมีข้อความใดที่คลาดเคลื่อน ไปจากระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบภายหลัง ให้ใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัยฉบับที่แก้ไขล่าสุดเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้อง หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียด เพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ี่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-310-8065 , 02-310-8000 ต่อ 4072 - 4074

2) สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามสวัสดิการของหน่วยงานนั้น เว้นแต่ระเบียบมหาวิทยาลัยในสวัสดิการนั้น ๆ จะกำหนดให้สิทธิรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานภายในด้วยก็จะมีสิทธิตามระเบียบ สวัสดิการของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 02-310-8065, 02-310-8000 ต่อ 4072 - 4074

Who' online

We have 9 guests and no members online