จับประเด็น การประเมินผลปฏิบัติราชการ

 เอกสารแนบ

โดย นายสุรดี เขียวหวาน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ  ติดต่อสอบถาม งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8062