งานฝึกอบรม

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการด้านวิชาการ เกี่ยวกับการขออนุมัติให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา / ดูงาน / วิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การขอรับทุนประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และดำเนินการด้านพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการจัดทำ ดูแล โครงการฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานฝึกอบรม

แบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้ 

 1. หน่วยการศึกษาและฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  • ดำเนินการเกี่ยวกับ การลาศึกษา ฝึกอบรม การขยายเวลาศึกษา การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
  • การประชุมสัมมนา ณ ต่างประเทศ ดำเนินการรายงาน แจ้งวันเดินทางไปและกลับจากการศึกษา ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ณ ต่างประเทศ ควบคุมโควต้าการให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 
   ดำเนินการออกหนังสือ ขออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ 
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาฝึกอบรม ประชุมสัมมนาภายในประเทศ
  • ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พัฒนาบุคลากร เช่น ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และวิจัย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
 2. หน่วยบริหารโครงการฝึกอบรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  • ควบคุมในการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร 
  • ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
  • จัดโครงการฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก  
 3. หน่วยผลิตเอกสารและโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  • ดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ในการประชุม อบรม สัมมนา 
  • จัดโสตทัศนูปกรณ์ในการฝึกอบรม 
 4. หน่วยธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  • รับ - ส่ง หนังสือเข้า - ออก ของหน่วยงาน 
  • จัดพิมพ์เอกสารราชการต่างๆ 
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

Who' online

We have 9 guests and no members online