- ร่าง - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ....
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560
หมดเขตรับสมัคร 30 ม.ค.2561
ทุนลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2561
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง
นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเพิ่มอัตราเงินนำส่งเงินสะสม
สามารถยื่นเรื่องภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

 งานฝึกอบรม

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการด้านวิชาการ เกี่ยวกับการขออนุมัติให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา / ดูงาน / วิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การขอรับทุนประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และดำเนินการด้านพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการจัดทำ ดูแล โครงการฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานฝึกอบรม

แบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้ 

 1. หน่วยการศึกษาและฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  • ดำเนินการเกี่ยวกับ การลาศึกษา ฝึกอบรม การขยายเวลาศึกษา การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
  • การประชุมสัมมนา ณ ต่างประเทศ ดำเนินการรายงาน แจ้งวันเดินทางไปและกลับจากการศึกษา ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ณ ต่างประเทศ ควบคุมโควต้าการให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 
   ดำเนินการออกหนังสือ ขออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ 
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาฝึกอบรม ประชุมสัมมนาภายในประเทศ
  • ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พัฒนาบุคลากร เช่น ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และวิจัย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
 2. หน่วยบริหารโครงการฝึกอบรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  • ควบคุมในการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร 
  • ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
  • จัดโครงการฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก  
 3. หน่วยผลิตเอกสารและโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  • ดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ในการประชุม อบรม สัมมนา 
  • จัดโสตทัศนูปกรณ์ในการฝึกอบรม 
 4. หน่วยธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
  • รับ - ส่ง หนังสือเข้า - ออก ของหน่วยงาน 
  • จัดพิมพ์เอกสารราชการต่างๆ 
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศ/หนังสือเวียนภายนอก

ร่วมงานกับเรา
 

► สาระน่ารู้

           
   
คู่มือการจัดทำ
แบบบรรยายลักษณะงาน

สำนักงาน ก.พ. 
กฎหมายควรรู  ลาศึกษา/ฝึกอบรม/
ดูงาน
คำนวณ
บำเหน็จบำนาญ

 ข้อบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศ ม.ร.
ที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริหารงานบุคคล

คำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทน
         
  เครื่องหมายตำแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาและเครื่องแบบ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สิทธิการลา 
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ/ลจ.งบรายได้/
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว
   ร่างสัญญาจ้าง
เหมาให้บริการโครงการ
ศึกษาดูงาน
 
แนวปฏิบัติในการ
ขออนุญาต
ไปต่างประเทศ
ของบุคลากร ม.ร.
ลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ
การจัดระบบตำแหน่ง
การปรับโครงสร้างอัตรา
ค่าจ้างและบัญชี
กำหนดคุณสมบัติ
โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารงานบุคคล
ตามระบบบริหารงานบุคคล
โดย
คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
วันที่ 30 ก.ย.58
 
         
 ตัวอย่างแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
จากที่อื่นๆ
 
 ราคากลาง วินัยและการรักษาวินัย
บุคลากร ม.ร.
โดย นรรถพล แสงขำ
มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง
กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเป็นมาของ
การจ้าง
และค่าจ้าง 
พนักงานมหาวิทยาลัย

(ทดแทนอัตราข้าราชการ)
            
 มาตรการทางการ
บริหารในการป้องกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มิให้เกี่ยวข้องกับการ
ค้ามนุษย์
 แผนปฏิบัติราชการประจำ
ปีงบประมาณ 2560
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี
 ชื่อตำแหน่งใน ม.ร.      

Who' online

We have 63 guests and no members online