งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

 เอกสารแนบ

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น4 โทร.02 310 8063