งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ "บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

 เอกสารแนบ

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น4 โทร.8130