ประเภทตำแหน่งวิชาการ
สายงานสอนและวิชาการ
 ศาสตราจารย์
 รองศาสตราจารย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 อาจารย์
 
ประเภทตำแหน่งผู้บริหาร
ผู้บริหาร
 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
       หรือเที่ยบเท่า
 ผู้อำนวยการกองหรือเที่ยบเท่า
ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 เจ้าหน้าที่วิจัย
 นักตรวจสอบภายใน
 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 นักประชาสัมพันธ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นักวิจัย
 นักวิชาการเกษตร
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 นักวิชาการช่างศิลป์
 นักวิชาการพัสดุ
 นักวิชาการโภชนาการ
 นักวิชาการศึกษา
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 นักวิทยาศาสตร์
 นักวิเทศสัมพันธ์
 นักเอกสารสนเทศ
 นิติกร
 บรรณารักษ์
 บุคลากร
 วิศวกร
 
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
 นักกายภาพบำบัด
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 พยาบาล
 เภสัชกร
 สถาปนิก
ประเภทตำแหน่งทั่วไป
 เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
 ช่างเทคนิค
 ช่างพิมพ์
 ช่างไฟฟ้า
 ช่างภาพ
 ช่างศิลป์
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
 ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ
 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Who' online

We have 16 guests and no members online