ประวัติความเป็นมา 

          กองการเจ้าหน้าที่ แต่เดิมนั้นเป็นแผนกการเจ้าหน้าที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ซึ่งตั้งมาพร้อมกับการตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514  ต่อมาได้มีการขยายหน่วยงานขึ้น ตามภาระกิจด้านการเจ้าหน้าที่ และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 145 วันที่ 20 สิงหาคม 2534 โดยแบ่งงานภายในเป็น 7 งาน คือ

  1. งานบริหารงานบุคคล
  2. งานทะเบียนประวัติ
  3. งานวินัยและนิติการ
  4. งานฝึกอบรม
  5. งานสวัสดิการ
  6. งานธุรการ
  7. งานตำแหน่งทางวิชาการ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 ปรัชญา :  บริหารงานดี มีมนุษยสัมพันธ์ สร้างสรรค์งานบริการ
 ปณิธาน :  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนวิชาการแบบตลาดวิชาของมหาวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์ :  กองการเจ้าหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ สามารถ  สนับสนุน พันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานสากลในปี พ.ศ. 2563
 พันธกิจ :  ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกของการบริหารงานบุคคล
 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ดำเนินการให้คำแนะนำและปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล


 สถานที่ตั้ง

Who' online

We have 66 guests and no members online