• Last Updated: Monday, 27 February 2023 08:44
  • Published: Thursday, 06 June 2019 07:02
  • Hits: 7505
                 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2541  
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้ผู้อำนวยการสำนักกีฬา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 10 มี.ค.63)
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้คณบดีคณะสื่อสารมวลชน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 10 มี.ค.63)
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 10 มี.ค.63)
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 10 มี.ค.63)
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 10 มี.ค.63)
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 10 มี.ค.63)
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 10 มี.ค.63)
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 10 มี.ค.63)
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 10 มี.ค.63)
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 10 มี.ค.63)
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 10 มี.ค.63)
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 10 มี.ค.63)
มอบอำนาจให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ และผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 3 มี.ค.63)
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 26 มิ.ย.63)
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 1 มิ.ย.63)
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 1 มิ.ย.63)
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 19 มิ.ย.63)
มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายธุรการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (สั่ง ณ วันที่ 1 ต.ค.63)
   
   

Who' online

We have 81 guests and no members online