แบบประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย

● แบบประมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ     

● แบบประมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ      

  

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8064