แบบมอบหมายงานทดลองปฏิบัติงาน สายวิชาการ/สายปฏิบัติการ

 แบบมอบหมายงานทดลองปฏิบัติงาน สายวิชาการ      

 แบบมอบหมายงานทดลองปฏิบัติงาน สายปฏิบัติการ      

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8064