สัญญาจ้างปฏิบัติงานและสัญญาทดลองปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สัญญาจ้างปฏิบัติงานที่......(สายปฏิบัติการ การเงิน)    

        สัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ การเงิน)

        สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สายปฏิบัติการ การเงิน)

 สัญญาจ้างปฏิบัติงานที่......(สายปฏิบัติการ)     

         สัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

         สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

 สัญญาจ้างปฏิบัติงานที่......(สายวิชาการ)     

        สัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

        สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

 สัญญาทดลองปฏิบัติงาน (สายปฏิบัติการ การเงิน)

        สัญญาค้ำประกันการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ การเงิน)

        สัญญาทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สายปฏิบัติการ การเงิน)

 สัญญาทดลองปฏิบัติงาน (สายปฏิบัติการ) 

        สัญญาค้ำประกันการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ) 

        สัญญาทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สายปฏิบัติการ)

 สัญญาทดลองปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)

        สัญญาค้ำประกันการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 

        สัญญาทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สายวิชาการ)

 
 
 
หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8062