สมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ
และมาตรฐานความรู้ความสามารถและทักษาที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


  หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/ว 2 เรื่อง แนวทางการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น
         ในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

  สมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ

  สมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ" (ฉบับที่2) พ.ศ.2558

  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  
มาตรฐานความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    [update 26 พ.ค.59]

Who' online

We have 26 guests and no members online