สมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ
และมาตรฐานความรู้ความสามารถและทักษาที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


  หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/ว 2 เรื่อง แนวทางการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น
         ในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

  สมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ  [ยกเลิก]

  สมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ" (ฉบับที่2) พ.ศ.2558   [ยกเลิก]

  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  [ยกเลิก]

  มาตรฐานความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   [update 26 พ.ค.59]

  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "กำหนดสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ พ.ศ.2565"    [update 13 ก.ย.65]

Who' online

We have 7 guests and no members online