ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน


 คำแนะนำแนวทางการร้องเรียน

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน  [Update 21 ส.ค.61]

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน   [Update 18 มิ.ย.62]

 แบบแจ้งข้อร้องเรียน         

 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานรับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2561

 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานรับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2560

 รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการกล่าวโทษ


ช่องทางการร้องเรียน

     ร้องเรียน ด้วยตัวเอง ที่งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

     ร้องเรียน ทางจดหมาย 
            ส่งไปที่งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ อาคารวิทยาบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
            282 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. 10240 

     ตู้รับฟังความเห็นของมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ติดต่อสอบถาม งานวินัยแตะนิติการ โทร.0-2310-8000 ต่อ 4070

Who' online

We have 29 guests and no members online