ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การเทียบคุณภาพผลงานทางวิชาการ กรณีนำผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการที่ผ่านการประเมินแล้วมายื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561

 

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 8429

Who' online

We have 24 guests and no members online