ผลของการใช้โปรแกรมวิชาชีพครูโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาทักษะการ วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู "

The effective of research-based teacher education program in classroom action research skills for pre-service teach"

อ.วุฒิภา สว่างสุข (คณะศึกษาศาสตร์)

 แบบรายงาน 

 Abstract 

 
 

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามและขอดู CD ได้ที่ งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร.8130

Who' online

We have 16 guests and no members online