การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ระบบแท่ง)

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

 รัฐธรรมนูญแห่งรอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 279
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1 วันที่ 12 มกราคม 2554 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพละเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ(ฉบับที่2) พ.ศ.2551
 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 2 วันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง แนวทางการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา