โครงการอบรม เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ที่ดีที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557"
ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และจังหวัดสระบุรี 

 เอกสารแนบ

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น4 โทร.02 310 8063

Who' online

We have 21 guests and no members online