รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,300.-  ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว

 เอกสารแนบ

หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น4 โทร.02 310 8063

Who' online

We have 20 guests and no members online